top of page

Biografische zorgverlening is een professionele werkwijze die de menselijke levensloop ondersteunt en ontwikkelt. 

Biografie is een levensbeschrijving. Op zoek gaan naar de rode draad en de dierbare herinneringen in de levensloop van personen. 

Zorgverlening is het verlenen van diensten en zorg. Organiseer de zorg op die manier dat er mogelijkheden worden gecreëerd om het leven terug in eigen handen te nemen en om bewust om te gaan met ‘je eigen lot’. 

Door zich in te leven in de leefwereld van mensen krijg je aandacht voor de mogelijkheden, behoeften en verwachtingen van de persoon en zijn familie.

Wanneer iemands leven in kaart wordt gebracht, kan elke discipline binnen de zorg vanuit zijn eigen invalshoek hiermee aan de slag gaan. Van de ergotherapeut tot de interieurverzorgende.

De arbeidsvreugde en de kwaliteit van de zorg verhoogt.

 

Biographical care provision is a professional method that supports and develops the human life course.
Biography is a life description. Searching for the common thread and the dear memories in the life course of people.
Care provision is the provision of services and care. Organize healthcare in such a way that opportunities are created to take life back into your own hands and to consciously deal with "your own destiny".
By empathizing with the world of people you get attention for the possibilities, needs and expectations of the person and his family.
When a person's life is mapped out, every discipline within healthcare can start working on it from his own perspective. From the occupational therapist to the interior nurse.
Increases job satisfaction and quality of care.

 

Piramide_van_Maslow_kleur.jpg

Als mensen zich willen ontwikkelen moet er voldaan worden aan een aantal basisbehoeften. 
De piramide van Maslow geeft een duidelijk beeld van deze behoeften : 
Lichamelijke behoeften: gezondheid, aangename levensomstandigheden, seksualiteit, voeding.
Veiligheid: stabiliteit, structuur, geen pijn of angst,
duidelijke verwachtingen, traditie, rituelen.
Sociaal contact en menselijke warmte: liefde, gevoel erbij te horen, communicatie, vriendschap.
Respect en waardering: erkenning van anderen, fierheid, iets kunnen doen voor anderen, invloed.
Zelfrealisatie: vrijheid, creatief zijn, weten wat je wil, weten wat je doel is, onafhankelijkheid.

Met Het leven in beeld werken we aan de bovenste drie behoeften. 
De deelnemers zijn trots op hun foto naast de kamerdeur en kunnen makkelijk vertellen over wat hen tijdens hun leven heeft bezig gehouden. Verzorgers en bezoekers krijgen voordat ze de kamer binnengaan al een ruimer beeld van de persoon. De foto’s roepen ook vragen op. Dat verlaagt de drempel om in gesprek te gaan en een diepgaander contact op te bouwen.
Met een foto naast de kamerdeur wordt de persoon als het ware opgetild, en voor een stuk terug in zijn waarde gesteld.

Bronnen: 
Schultz,D.P. (1979) Groeipsychologie, Uitgeverij de Toorts B.V.
Geraadpleegd op 12/01/2019. https://www.toolshero.nl/psychologie/motivatie/piramide-van-maslow/ Brochure biografische dienstverlening WZC Immaculata Edegem.

 

If people want to develop, a number of basic needs must be met.

The Maslow pyramid provides a clear picture of these needs:
Physical needs: health, pleasant living conditions, sexuality, nutrition.
Safety: stability, structure, no pain or fear,
clear expectations, tradition, rituals.
Social contact and human warmth: love, sense of belonging, communication, friendship.
Respect and appreciation: recognition of others, pride, being able to do something for others, influence.
Self-realization: freedom, being creative, knowing what you want, knowing what your goal is, independence.

With Life in focus we work on the top three needs.
The participants are proud of their photo next to the room door and can easily tell about what has occupied them during their lifetime. Caregivers and visitors get a broader picture of the person before they enter the room. The photos also raise questions. That lowers the threshold to start a conversation and to build in-depth contact.
With a photo next to the room door, the person is, as it were, lifted up, and partly restored to his value.

Sources:
Schultz, D.P. (1979) Growth psychology, Uitgeverij de Toorts B.V.
Consulted on 12/01/2019. https://www.toolshero.nl/psychologie/motivatie/piramide-van-maslow/.
Brochure biographical services WZC Immaculata Edegem.

bottom of page